Home

Wat doet de gemeente Rotterdam

Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam

Portal Gemeente Rotterdam. Via deze portal geeft het college van B en W inzicht in wat zij in de collegeperiode 2018-2022 voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Dit vindt zijn weerslag in de verschillende planning en control producten Naast deze beleidsontwikkelingen is de gemeente, samen met de waterschappen, ook continu op straat actief om wateroverlast te voorkomen en te verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de riolering, ontstoppen van riolen en straatkolken, en het verwijderen van zwerf- en grofvuil uit watergangen om de doorstroming te handhaven Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind Of het nu gaat om geveltuintjes, afval hergebruiken, gezondere lucht, groene energie, getijdenparken, milieuzones of voorrang voor fietsers: in Rotterdam werken we samen aan een duurzame stad

De gemeente Rotterdam werkt aan meer gezonde levensjaren voor alle Rotterdammers. De gemeente doet dit door de gezondheid van haar bewoners te bewaken en bevorderen en indien nodig actief in te grijpen om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid De gemeente Rotterdam stimuleert werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om een Prestatie010 te doen. Met een Prestatie010 werken mensen voor minimaal 20 uur per week, of naar vermogen. Zo doet u vaardigheden op en vergroot u uw kans op het vinden van betaald werk

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Tijdens de coronacrisis gaat de dienstverlening aan dak- en thuislozen gewoon door. Ook wanneer u psychische en/of andere problemen heeft. U kunt hier lezen wat de gemeente voor u kan betekenen Meldingen over mensen die mogelijk zorgwekkend eenzaam zijn, worden geplaatst in het Signaalpunt tegen Eenzaamheid Rotterdam (voorheen 'Meld Isolement'). Dit Signaalpunt is voortgekomen uit een initiatief vanuit de gemeente Rotterdam en is ontwikkeld voor het programma Voor Mekaar waarbij de aanpak van eenzaamheid onder ouderen centraal stond

Wat doet de gemeente om wateroverlast te - Rotterdam

Wateroverlast | Rotterdam'Kansrijke gezinnen' kiezen voor Rotterdam vanwege groenCursus Gemeentepolitiek | Lokaal » RRKC

Ahmed Aboutaleb is op 5 januari 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2015 is zijn tweede termijn van zes jaar ingegaan. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van B en W.Hij is de voorzitter van het college en kan zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken Gemeente Rotterdam Wijkprofiel Het Lage Land (10.650 inwoners) begonnen. Kenmerkend voor Het Lage Land is de combinatie van iaag-, middeihoog-en hoogbouw metveei open groene ruimte, wat de wijk een vriendeiijkeuitstraiing geeft. Er wonen reiatiefveei ouderen: Iedereen doet mee aanpak discriminatie en taaloffensief voor zowel nieuwkomers al

De politie verleent samen met de brandweer eerste hulp, zet straten en noodgebieden af, geeft advies, ontruimt gebouwen waar gevaar dreigt, laat organisaties eventueel evenementen beëindigen en houdt contact met bijvoorbeeld de ambulancediensten. Wat doet u bij last door noodweer? Bel met de politie op het algemene meldnummer: 0900-8844 Soms biedt de gemeente u schuldhulp aan, zonder dat u zich aanmeldt. Dit kan gebeuren bij een achterstand in de betaling van uw huur, zorgverzekering, energie of water. De schuldeiser moet dit melden bij de gemeente. De gemeente nodigt u daarna uit voor een gesprek en onderzoekt of u schuldhulpverlening nodig heeft Beheer van de stad . Overzicht Beheer van de stad; Afval - Grondstoffen; Begraafplaatsen en crematoria; Cultureel erfgoed - Archeologie; Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer; Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer; Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII; Overige baten en lasten - Lease; Riolerin

Het Warmtebedrijf Rotterdam is in 2006 op initiatief van de gemeente Rotterdam opgericht om restwarmte uit het Rotterdamse havengebied in te zetten voor stadsverwarming en in de industrie. De gemeente Rotterdam is grootaandeelhouder. Door onbenutte warmte die vrijkomt bij industriële processen in het havengebied in te zetten voor het verwarmen van woningen of voor warmte-vragende bedrijven. Wat doet de kinderombudsman. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Loop je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of op school? Dan kan je bij de kinderombudsman terecht. Zij en haar medewerkers zullen naar je luisteren, vragen beantwoorden en klachten behandelen De gemeente Rotterdam wil een sterke sportstad zijn. Het aandeel sporters en de gemiddelde sportfrequentie onder mannen/jongens in Rotterdam is nog steeds groter dan onder vrouwen/meisjes. hetzelfde geldt voor lager opgeleiden en Rotterdammers met een niet-westerse achtergrond. Wat doet de gemeente hieraan Wat kun je aanvragen: zwemlessen vanaf 5 jaar. Maximale vergoeding € 500,- (zwemmen op rekening bij zwembad óf zwemvereniging). Wij betalen niet aan het gezin. chromebook (één per kind voor kinderen vanaf groep 5). - de bijdrage die St. Meedoen in Rotterdam betaalt is maximaal € 225,- per kin u werkt in het onderwijs, de zorg of bij de politie in de gemeente Rotterdam en voldoet aan de volgende kenmerken: Onderwijs - Docent in het primair of speciaal onderwijs; - Huishoudinkomen t/m/ € 43.575,- (afhankelijk van huurprijs); - Een 1-jarig contract met een uitzicht op een vaste baan. School is gevestigd binnen de gemeente Rotterdam

3000 gratis planten voor Rotterdammers als hart onder de riem tijdens de coronapandemie 13 november 2020 Afgelopen donderdag hebben Wmo Radar, DOCK, Humanitas, Laurens, Thuishulp Rotterdam, SOL, Passie in Zorg, Super Actief en Buurtwerk ruim 3000 plantjes langs zorgverlener Ook Rotterdam zoekt oplossingen In Zuid-Holland daalt 75 procent van de bodem door inklinking van veen- en kleigronden. 'Ook Rotterdam heeft hiermee te maken', zegt Wiebe Oosterhoff, strategisch adviseur stadsbeheer van de gemeente Rotterdam Rotterdam geeft leraren de Rotterdampas voor hun inzet. Dit jaar voor het eerst óók aan leerkrachten met een tijdelijk contract, zo maakte de gemeente recent bekend. Met de pas kunnen zij gebruikmaken van 'het aanbod van 750 uitjes in de stad gratis of met korting' Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft Wat doet de Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam? Actueel . De Diaconale Commissie geeft steun aan hen die dat nodig hebben. Dit gebeurt op verschillende manieren. De financiële middelen hiervoor zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties

Taken van een gemeente Gemeenten Rijksoverheid

Meer dan 210 Stage rotterdam vacatures. Jouw zoektocht naar een baan begint hier. Vind je droombaan op neuvoo, de grootste vacaturesite in de werel De kans dat mensen met een licht verstandelijke beperking uitvallen, neemt toe door de steeds snellere en complexere samenleving. Dat stelt Christiaan Slooff, senior contractmanager bij de gemeente Rotterdam en een van de kartrekkers op dit thema. Volgens Slooff moeten gemeenten specifieke aandacht besteden aan deze groep De plannen van de gemeente worden vastgelegd in structuurvisies en beleidsplannen. In Breda moesten onlangs wat bomen verhuizen omdat de gemeente andere plannen met het gebied had. 9 Voor de pas betaal je standaard € 60,-, maar als je in Rotterdam of een deelnemende gemeente woont, een laag inkomen hebt, studeert of 65-plus bent, dan kun je in aanmerking komen voor een reductietarief Wat doet de kinderombudsman; Vragen en klachten; De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Loop je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of op school? Dan kan je bij mij terecht. De De gemeentelijke kinderombudsman is onderdeel van het bureau gemeentelijke ombudsman in Rotterdam

De gemeente, provincie en het waterschap kunnen door een dwangsom het bedrijf dwingen toch aan de vergunningsvoorschriften te voldoen. Hoe pakt de politie milieukwesties aan? De politie houdt toezicht op het milieu, handhaaft de wetten en regels op dit gebied en schrijft zo nodig een proces-verbaal De gemeente bepaalt de voorwaarden. Deze kunnen per gemeente en per regeling verschillen. Gemeenten hanteren hierbij een bovengrens, bijvoorbeeld 120 procent van de bijstandsnorm. Heeft u een inkomen boven deze grens, dan komt u niet in aanmerking voor minima-regelingen. Voor bijzondere bijstand kan een gemeente draagkracht berekenen

De RET blijft het openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving verzorgen, maar onder een andere juridische constructie, de N.V. De gemeente Rotterdam is vanaf 1 januari 2007 eigenaar en 100% aandeelhouder van de RET N.V. In juli 2008 heeft de Stadsregio Rotterdam bekendgemaakt dat het de aandelen RET over zal nemen van de gemeente Rotterdam Onze gemeente is de Gereformeerde Gemeente voor de inwoners van Rotterdam-Zuid ten westen van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. Nieuwe inwoners van Barendrecht-Carnisselande ten noorden van de Voordijk mogen zich ook aansluiten bij onze gemeente. De gemeente is op 25 maart 1960 opgericht (geïnstitueerd) Toezicht Wmo in de regio Rotterdam-Rijnmond. Gemeenten hebben daarbij de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. In de regio Rotterdam-Rijnmond laten de volgende gemeenten het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis. In de app zijn de verschillende locaties onderverdeeld in de thema's groen, water en duurzame gebouwen & gebieden. Deze thema's zijn afzonderlijk aan en uit te zetten en er kan ook voor worden gekozen om alleen 'highlights' te bekijken. Download de app Duurzaam Rotterdam en zie wat Rotterdam doet om zich als wereldhavenstad duurzaam te. Aanbieding: Voorlichting aan de inwoners van een gemeente. Video over de wijze hoe de gemeenteraad tot stand komt en over haar functioneren. Wilt u deze vide..

Duurzaam Rotterdam

 1. Doet u aangifte via de telefoon, op het politiebureau, Bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of wat de gevolgen van het misdrijf voor u zijn. Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek krijgen met de officier van justitie
 2. Wat doet een gemeenteraad eigenlijk wel? bestuur van de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) doet het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad controleert dit. De grootste invloed kan door de gemeenteraad worden uitgeoefend tijdens de begrotingsbehandeling,.
 3. Vervoersarmoede: wat is het en wat doet Rotterdam eraan? Teun van den Ende; Martin Guit van de gemeente Rotterdam noemt de BMX-fietsschool daarom ook als één van de partijen waar de gemeente mee wil samenwerken om zo in de haarvaten van de maatschappij door te dringen en vervoersarmoede in Rotterdam tegen te gaan
 4. dering van de energiekosten. De woningen en panden in Rotterdam zijn over het algemeen niet zo heel goed geïsoleerd
 5. Wat doet de gemeente? We willen alle doelstellingen, projecten, maatregelen en initiatieven kunnen uitvoeren en realiseren. Daarom werkt de gemeente samen met inwoners, organisaties en landelijke en regionale overheden

Wat doet de gemeente. Lees meer over waar de gemeente zelf concreet op inzet en hoe we de overstap naar een duurzame toekomst zo goed mogelijk begeleiden. Sinds 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen aardgasaansluiting. Nieuwveense Landen is vanaf het begin een aardgasvrije wijk De gemeente Rotterdam roept daarom inwoners op die zich in de zomerperiode vrijwillig willen inzetten voor anderen, zich op te geven via de online marktplaats rotterdammersvoorelkaar.nl. Op de marktplaats, die startte in opdracht van de gemeente Rotterdam en onderdeel is van NLvoorelkaar komen vraag en aanbod voor vrijwillige inzet bij elkaar Wat doet Bouw- en Woningtoezicht? Heb je bouwplannen dan krijg je al snel te maken met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Zij waken over wat er allemaal binnen de grenzen van de gemeente wordt gebouwd en of dat voldoet aan de voorschriften De heer B. vraagt de gemeente Rotterdam om iets aan de parkeersituatie bij de school te doen. Acties van de gemeente De gemeente doet wat zij belooft: 2 maanden later zijn de gehandicapten-parkeerplaatsen aangelegd en er is rekening gehouden met de andere punten die de heer B. naar voren had gebracht

Openbare gezondheidszorg Jaarstukken Rotterdam 201

 1. Nu is dat 67%. De arbeidsparticipatie is dus gegroeid. Urk is de gemeente met de hoogste arbeidsdeelname. In het vissersdorp heeft bijna driekwart (74%) van de inwoners een baan. In Vaals is dat percentage slechts 53%. Ook percentages in de grote gemeenten verschillen van elkaar (Rotterdam 57% en Amsterdam 68%). Dat blijkt uit CBS-cijfers
 2. Wat doet de gemeente? Samen op weg naar een groene stad met schone energie De gemeente heeft van het Rijk de regie gekregen in de Energietransitie. Dit betekent dat de gemeente de overgang naar schone energie in goede banen moet leiden. Dit doen we in samenwerking met woningeigenaren,.
 3. De gemeente kan dan maatregelen opleggen, variërend van een boete tot sluiting van de seksinrichting. In Rotterdam controleren de technisch-hygiënisten de seksinrichtingen samen met een bouwinspecteur van Stadsontwikkeling van de gemeente. Jaarlijks evalueren de technisch-hygiënisten de bevindingen en knelpunten die bij de bezoeken naar.
 4. de Rotterdamse praktijk onderzocht en ook gekeken naar wat de gemeente Rotterdam had gedaan met de aanbevelingen uit het eerste rapport. Uit het onderzoek in 2014 bleek dat de KBR niet had stilgezeten en diverse maatregelen invoerde om de schuldhulp-verlening te verbeteren. Om schuldhulpverlening ook in de

Prestatie010 Rotterdam

Wat doet de gemeente Rotterdam? Dit item is gesloten. Wat kan ik ongeveer verwachten van het traineeprogramma? Het traineeprogramma duurt 1,5 jaar. Je houdt je bezig met allerlei Rotterdamse uitdagingen bij verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente en doet minimaal één opdracht in de wijk De handhavers en inspecteurs van de gemeente controleren en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren. Op deze manier dragen zij bij aan een veilige, schone, hele en bereikbare stad. Lees meer over Toezicht en handhavin Het ging een tijdje beter, maar sinds de coronacrisis wordt er weer volop gebedeld in de Haagse binnenstad. Waarom mag het eigenlijk niet en wat kan de gemeente eraan doen De Rotterdampas kost € 60,-, maar als je een minimum inkomen hebt, kind bent, studeert of 65-plusser bent, dan kom je misschien in aanmerking voor een reductietarief. Kijk hieronder voor welk tarief je in aanmerking komt en onder welke voorwaarden Communicatiemiddelen van de gemeente. De gemeente werkt aan inclusieve dienstverlening. Of je nu zelfstandig alles doet of wat hulp nodig hebt. Of je nu langs komt aan de balie, je vraag stelt aan de telefoon, via social media, online of per post, de dienstverlening is toegankelijk voor iedereen

Bent u (bijna) dakloos of thuisloos? Rotterdam

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet.. Per 1 januari 2021 zijn er 352 gemeenten in het in Europa gelegen deel van Nederland en drie openbare lichamen in Caribisch Nederland, die op vergelijkbare wijze worden bestuurd en als. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. Voorbeelden van algemene belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), de parkeerbelasting en de hondenbelasting. De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit namens de vijftien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus De gemeente Heerenveen heeft 21 officiële dorpen en ruim 50.000 inwoners die voor het overgrote deel in de hoofdplaats Heerenveen wonen. Heerenveen is 'n Gouden Plak: een sportgemeente, met sc Heerenveen, Sportstad en Thialf, waar bekende sporters vele medailles halen Wat kan ik zelf doen en wat doet de gemeente. Met strooiwagens wordt gladheid op hoofdwegen, doorgaande wegen, fietspaden en busroutes in onze gemeente bestreden. Om dit zo vlot mogelijk te kunnen doen worden uitneembare palen op de strooiroutes verwijderd

Zorgen om iemand die eenzaam is? Rotterdam

De commissie brengt vervolgens een advies uit aan de burgemeester en wethouders. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan afgewezen worden als een welstandscommissie negatief oordeelt. Wat is het welstandsbeleid? Een gemeente bepaalt voor welke gebieden er een welstandsbeleid geldt. Het welstandsbeleid staat in een welstandsnota Wat doet de CAWA? De CAWA beoordeelt ateliers of atelierwoningen wanneer deze worden aangeboden via de site van de gemeente Amsterdam `Ateliers, Atelierwoningen en Broedplaatsen´. Beoordelen broedplaatsplannen (de zogenaamde visiedocumenten). Lees hier wat de gemeente zelf doet aan energiebesparing. Het Stadskantoor heeft energielabel A+ en op het gebouw ligt 691m² zonnepanelen. We maken onze andere gebouwen ook duurzamer, hebben een elektrisch wagenpark en een inkoopbeleid met aandacht voor duurzaamheid De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie nemen wij maatregelen om de stad steeds klimaatbestendiger te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door in Zwolle meer ruimte te maken voor water. En door stadsbreed te vergroenen. Dit gebeurt onder andere door herinrichting van straten en pleinen. Of door nieuwbouw

De gemeente Rotterdam gaat aangifte doen tegen hem. De freerunner beklom met een aantal vrienden op Oudejaarsavond vlak voor 00:00 uur de brug. Een hekje over, trapje op en zo door naar het. Wat doet deze doopsgezinde dominee op zaterdag in de kerk? Zondag 17 mei 2020, 10:00 uur JE BENT NOOIT ALLEEN Voorganger: Sabine Thole Waar: VLOGDIENST Bijzonderheden: Een dienst naar aanleiding van Psalm 139: 'Heer, u kent mij, u doorgrondt mij.

Duurzaam Rotterdam - Duurzaam 01

Wat we doen. Wilt u weten wat het Sociaal Plein voor u kan betekenen? Hier vindt u alle diensten die het Sociaal Plein aanbiedt. Het Sociaal Plein is er voor álle inwoners in Hilversum met een hulpvraag op het gebied van inkomen, (jeugd)zorg en werk Wat doet de gemeente? Duurzaam Brummen: dit doet de gemeente In 2030 willen we een 'energieneutrale' gemeente zijn. Dit hebben we vastgelegd in de 'Toekomstvisie 2030 Innoveren met oude waarden'. Deze toekomstvisie is samen met onze inwoners gemaakt

Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam - Kennis

Wat doet de gemeenteraad De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen Wat doet de gemeente? De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij te zijn. De gemeente helpt bewoners in het zoeken naar de juiste oplossing per wijk, want er is niet één juiste oplossing. Elke woning is anders

Griffie Rotterdam.n

2021 is het Jaar van de Tuin. In 2021 komt je tuin of balkon in de schijnwerpers te staan! De gemeente Leiden heeft 2021 als Jaar van de Tuin bestempeld De gemeente Rotterdam doet beide, maar er is meer aandacht nodig voor de tweede lijn. Hanneke van der Heijden, strategisch adviseur Rotterdam Circulair, legt in deze video uit waarom dat belangrijk is. En wat dit bijvoorbeeld betekent voor de samenwerking met andere partijen Wat doen we Voor een grootstedelijke regio waar het goed wonen, werken en recreëren is, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zichzelf twee belangrijke ambities gesteld: This a link to Gemeente Rotterdam This a link to Gemeente Schieda Onder de themategel Covid-19 vindt u een overzicht van het aantal besmettingen en testen in de regio, per gemeente en voor Rotterdam per gebied. Iedere woensdag actualiseren wij de weekcijfers. Daarnaast klikt u eenvoudig door naar de nieuwste cijfers van het landelijke Corona dashboard en het RIVM WAT DOET BIG'R. BIG Rotterdam staat Het team bestaat uit gedragsonderzoekers, beleidsmakers en specialisten. Urgente aanmeldingen en dilemma's vanuit de gemeente Rotterdam pakken zij gezamenlijk aan. Met wetenschappelijk onderzoek en kleinschalige tests in de praktijk worden deze omgezet in effectiever gemeentebeleid

In een pand van de gemeente aan de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen is zaterdagavond brand uitgebroken. Volgens de politie is er vermoedelijk een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Meerdere. Wat misschien niet heeft geholpen, De gemeente Rotterdam heeft eerder met succes het geld teruggevorderd bij de civiele rechter. De rechter doet op 16 juli uitspraak Als de gemeente vuurwerk in de ban doet, dreigen bovendien gevaarlijke situaties, vreest hij. hangt af van de motie in Rotterdam en ook van wat er vrijdag gaat gebeuren

Wat doet de gemeente? - ProDemo

 1. De stad is een inspirerende plek vol beweging en contrast. Arm botst op rijk, auto's op voetgangers, vraag op aanbod. De strijd om ruimte (en leegstand), economisch geluk, gezondheid en klimaat leidt tot complexe vraagstukken. Gebiedsontwikkeling legt dit vaak op pijnlijke manier bloot. SITE werkt aan een aantrekkelijke stad die inspireert, maar loopt daarbij niet [
 2. Wat doet de Huurcommissie? Voorlichting, onderzoek en bemiddeling bij een conflict tussen huurders en verhuurders. Een procedure starten Start hier de juiste procedure. The Rent Tribunal Read more about the Rent Tribunal. Coronavirus Actuele informatie.
 3. Gemeente Rotterdam krijgt meer dan 175.000 meldingen per jaar over de buitenruimte. In deze kaart worden alleen de actuele meldingen weergegeven. De meldingen die zijn verholpen blijven nog 30 dagen zichtbaar in de kaart
 4. Een van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam onveiligheid bestrijdt, is de inzet van stadsmariniers. Het zijn een soort 'superambtenaren', speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen
 5. Wat doet een gemeente? De gemeenten in Vlaanderen zijn binnen hun eigen gemeentegrenzen bevoegd voor een brede waaier aan thema's die het belang van hun inwoners moeten dienen. Voor die thema's kunnen ze eigen besluiten en reglementen opstellen
 6. Wat in Rotterdam gebeurt, is uitzonderlijk, zegt Paul te Grotenhuis van INretail, de landelijke brancheorganisatie voor non-food. Praat mee met NRC Moet de gemeente kunnen meebeslissen over de.
 7. Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen een gemeente. De raad wordt voorgezeten door de burgemeester, drs. Margo Mulder MSc. en indien zij verhinderd is, door een raadslid als vicevoorzitter van de raad. De burgemeester wordt in haar rol als voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier, mevrouw Barbara van.
Dieren | Rotterdam

Gemeenten hebben een deel van de zorgtaken van de overheid overgenomen op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wmo werd al uitgevoerd door de gemeente, maar deze wet is verruimd per 1 januari 2015. Hierdoor heeft de gemeente meer taken gekregen. Gemeenten kunnen zo beter inspringen op de behoeften van hun inwoners De gemeente regelt dan de aankoop van het voertuig en alles wat daarbij komt kijken. In andere gevallen wordt u een geldbedrag toegekend als steun waarmee u zelf een scootmobiel kunt kopen. Wanneer u de scootmobiel krijgt, heeft dat als voordeel dat u zeker bent dat er geen kosten meer bij komen kijken Wat betreft de bewaartermijn van de beelden spreekt de wethouder over 7 dagen, terwijl de website van de gemeente Rotterdam 14 dagen noemt. Dus de beelden worden doorgegeven aan anderen én.

GGD Rotterdam-Rijnmond | Toezicht kinderopvangKDBS De Globetrotter, genomineerd lerarenteam van het jaar

We zijn verheugd om te zien wat God in Rotterdam doet onder Turken! We willen graag een verhaal met u delen over wat God aan het doen is! We begonnen de BridgeMakers International gemeente in 2016 als stap in geloof, in de overtuiging dat de Heer een nieuwe kerk onder de Turken begon Gemeente Rotterdam doet mee in de beweging! 14-04-2016 Afgelopen kwartaal kreeg Present Rotterdam mooi bericht; de Gemeente Rotterdam gaat participeren in de beweging die we met elkaar op gang brengen en houden Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 1 februari. Bij Gemeente Rotterdam hechten we veel waarde aan integriteit, diversiteit, het creëren van gelijke kansen en interne doorgroeimogelijkheden. Wil je solliciteren Daarom doet de gemeente dit samen met winkeliers, (horeca)ondernemers, In Amsterdam vond ze een woning. Maar na vijf jaar verhuisde ze naar Rotterdam waar haar familie woonde. 'Wat me zo aansprak was de diversiteit aan bewoners, maar ook hun eerlijkheid en directheid,' geeft Betty als voorbeeld

Gemeente doet 'grote horeca' in Zuiderpark voorlopig in de ban . Het Zuiderpark in Rotterdam moet vooral groen blijven. Daarom wordt 'grote horeca' voorlopig in de ban gedaan door de gemeente Over de Sociale Kaart . De Sociale Kaart Rotterdam helpt u om de juiste organisatie of activiteit bij u in de buurt te vinden. Meer leze Lees hieronder meer over alles wat de gemeente hiertegen doet. Nieuwe techniek ophogen openbare ruimte. Lees meer. Woerden zakt door-kubus. Lees meer. Regio Deal. Lees meer. Onderzoek drijvend bouwen (Veenetië) Lees meer. Veenweiden in beweging. Lees meer. Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling. Lees meer Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen. Een melding doen (Wmo) of een aanvraag indienen (Jeugdwet). Tip: als je dit schriftelijk doet, kun je altijd zien wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente. Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (Jeugdwet) schrijven. In dit plan beschrijf je wat je wel en niet kunt, en.

Burgemeester Aboutaleb Rotterdam

Na navraag bij de gemeente blijkt dat het om een kunstwerk van Rotterdam, Tilburg en Groningen werk van hem te vinden. Mysterie opgelost. Zo, jij weet nu meer over het kunstwerk aan de Kloosterlaan. Loop je ook weleens door de stad en denk je: wat doet dat daar? Stuur een e-mail naar [email protected] en wie weet lossen wij. Florentijn won met zijn Bospoldervos een wedstrijd uitgezet door de gemeente Rotterdam. De Schiedamseweg kan nog wel wat aandacht gebruiken en dit kunstwerk is een mooie eyecatcher voor de wijk. Florentijn heeft ook andere werken in Rotterdam: Zwarte kraai (2006) bij het Natuurhistorisch Museum en Vijf papieren boten (2010) langs de kade in Schiemond

De opgerichte community, Logistiek 010, is met 1.300 aangesloten bedrijven en organisaties een groot succes, vertelt coördinator goederenvervoer Jan Robbert Albrechts van de gemeente Rotterdam. Maar bij het in de praktijk brengen van slimme en duurzame oplossingen bleef het bij losse, veelal kleinschalige initiatieven Klantcontact is iets wat jou gemakkelijk afgaat en je hebt plezier in wat je doet, of dit nou via de balie, telefoon of digitaal is. Je doet er alles aan om de klant zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Je bent als Medewerker Klantcontact een allround medewerker. Bewoners van de gemeente Rotterdam kunnen ten alle tijden bij jou terecht Eén van de deelnemers is de gemeente Rotterdam, die vier lokale startups meenam. Wat hoopt Rotterdam hier uit te halen? En lukt dat ook in de praktijk? Elger van der Wel praatte op SXSW met Dave Geensen, die als Innovation Officer van de gemeente Rotterdam op SXSW is en met Martijn Bakker van de startup Alpha.One. - Geen uitzending missen Wat doet de Participatieraad van Werk, Participatie en Inkomen? De Participatieraad geeft de gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd advies over beleid en uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Utrecht doet wat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet deden: meedoen aan de wietproef Beeld anp. Utrecht doet mee aan de landelijke wietproef

 • Tjap Tjoy Conimex.
 • Amerikaanse Akita gewicht.
 • Melbourne Climate.
 • Like me Seizoen 2 | Aflevering 13.
 • Online DOCX editor.
 • Toxic epidermal necrolysis.
 • R4 DS Lite.
 • Nieuwe erfrecht.
 • Opsluitbanden plaatsen grind.
 • Bloembollen in vriezer.
 • Overleden 2018 januari.
 • Activiteiten vliegveld Teuge.
 • Going in Style Netflix.
 • Christoph Waltz IMDb.
 • Barnabas betekenis.
 • Pijltjes iconen verwijderen.
 • Aardbeving Peru 2020.
 • Afleiding met voorvoegsel voorbeeld.
 • Café De Koe.
 • Maatschappelijk probleem onderwerpen.
 • Avondschool Maaseik.
 • Word 2007 achtergrond afbeelding.
 • Cactus weetjes.
 • Zirkonia betekenis.
 • ROTEX koppeling.
 • Silicaatsteen kopen.
 • Frais petites créances.
 • Fran Drescher voice.
 • Schoenmeter.
 • Brabus Rocket 900 te koop.
 • Situering Cuba.
 • TwinZine.
 • Hms glamorgan falklands.
 • Uitleg gender.
 • New York chic interior Design.
 • Fysische gegevens.
 • Tweede Wereldoorlog Noord Holland.
 • Guus Meeuwis Groots met een zachte G.
 • Laila restaurant menu.
 • Nike Air Max Plus 3 White.
 • Moeders en meidenvenijn.