Home

Artikel 10 Grondwet

Art. 10 GW - Artikel 10 Grondwet :: Maxius.nl voorheen ..

 1. g van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.3
 2. Art. 10 Gw is één van onze belangrijkste grondrechten. Persoonlijke vrijheid is een voorwaarde voor het uitoefenen van veel andere rechten. De art. 10 t/m 13 Gw bevatten bij wijze van spreken de 'harde kern' van onze grondrechten: art. 10 Gw: persoonlijke vrijheid. art. 11 Gw: onaantastbaarheid van het lichaam
 3. Sinds 1983 beschermt artikel 10, eerste lid, van de Grondwet het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Tot 1983 werden enkel onderdelen van de persoonlijke levenssfeer - het briefgeheim en de onschendbaarheid van de woning - grondwettelijk beschermd. Artikel 10 Grondwet is sinds 17 februari 1988 volledig in werking getreden

Artikel 10: Privacy. 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3 Grondwet. Artikel 10. Artikel 10. 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. 3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan. Artikel 10. Parlementaire stukken van de Senaat nrs. 2-465/1 tot 5; Parlementaire Handelingen van de Senaat van 8 maart 2001 (nr. 2-100) Parlementaire stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers nrs. 50-1140/1 tot 4; Parlementaire Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 23 en 24 januari 2002 (nrs. 200 en 201

Volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden is de mondkapjesplicht in strijd met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet (het recht op persoonlijke levenssfeer) De gecoördineerde Grondwet - 17 februari 1994. Art. 10. Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld

Artikel 10 Grondwet is sinds 17 februari 1988 volledig in werking getreden. De opneming van een zelfstandig grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de Grondwet kan worden gezien als een uitvloeisel van protestbewegingen in de jaren zestig en de impact daarvan op de politieke besluitvorming.. Wetstechnische informatie voor Artikel 10. Informatie geldend op 21-12-2018. Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Aanpassingswet Uitvoeringswet ex artikel VI van de Grondwet Artikel: 1 Verhouding Grondwet en internationale verdragen. In Nederland beschermen we onze grondrechten met de Grondwet en met verdragen. Mensenrechtenverdragen bevatten een aantal fundamentele rechten en vrijheden die niet in de Grondwet staan. Bijvoorbeeld het recht op leven en het recht op een eerlijk proces artikel 67 (10 juni 2004 - BS 11 juni 2004 en 6 januari 2014 - BS 31 januari 2014) De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen uitoefenen

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 1 Als officier van justitie ben je verantwoordelijk voor het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde, door te zorgen voor een adequate en..

Artikel 10 - nederlandsegrondrechte

De Belgische Grondwet (Frans: Constitution belge, Duits: Verfassung Belgiens) werd aangenomen op 7 februari 1831.Hij organiseert België als een parlementaire, constitutionele monarchie, met ministeriële verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.. Bij het opstellen van de Grondwet was België een unitaire staat, maar sinds. Artikel 14 omringt het ontnemen of beperken van eigendom met de nodige grondwettelijke waarborgen. Onteigening kan alleen geschieden indien het algemeen belang dit vordert. Verder is een wettelijke procedure vereist, die zowel de vaststelling van de schadeloosstelling als de onteigening zelf moet betreffen Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.Dit recht is onderworpen aan beperkingen die bij wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk. Het recht omvat ook de vrijheid om er meningen op na te houden, en om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te verstrekken 8.4 Artikel 7 Grondwet (vrijheid van meningsuiting) 70 8.5 Artikel 10 Grondwet (eerbiediging persoonlijke levenssfeer en bescherming persoonsgegevens) 80 8.6 Artikel 13 Grondwet (vertrouwelijke communicatie) 85 8.7 Verkeersgegevens 89 8.8 Toegang tot documenten 90 9 Bestuurlijke boete 92 9.1 Verzoek aan de Staatscommissie 9 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

De grondwet Artikel 10 - Eerbiediging en bescherming

 1. atie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook
 2. Daarnaast kennen de artikelen uit de Nederlandse Grondwet weinig onderlinge verwijzingen. Dit gebeurt slechts in 10 artikelen, zonder dat dit de leesbaarheid bijzonder aantast. In de Europese Grondwet zijn dwarsverbanden eerder regel dan uitzondering, met als triest dieptepunt ongetwijfeld artikel III-192
 3. g van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. 2
 4. In de Belgische Grondwet wordt daarin voorzien in de artikelen 10, 11 en 191: Art. 10 Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld
 5. Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen Wetstechnische informatie voor Artikel 10
 6. Artikel 10 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. in/uitklappen Hoofdstuk 8 Herziening van de Grondwet (Artikelen 137-142) Artikel 137 Artikel 138 Artikel 139 Artikel 140 Artikel 141 Artikel 142 in/uitklappen.
 7. g hebben te maken, namelijk de bescher

4) De fundamentele rechten en vrijheden van de burger. Het recht op gelijke behandeling, het verbod op dis- criminatie en de gelijkheid tussen man en vrouw (art. 10, art. 11 en art. 11bis) Het recht op persoonlijke vrijheid (art. 12, 13) Minimumregels in strafzaken en de onschendbaar- heid van de woning (art. 14, 14bis en 15) Het recht op. Artikel 10 EVRM - Vrijheid van meningsuiting. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen grondwet gestaan. Er zijn ook artikelen die verzonnen zijn of afkomstig zijn uit andere landen. De artikelen in de lijst zijn vereenvoudigde weergaven van echte artikelen. 3. Elk groepje krijgt de opdracht om uit de lijst met artikelen een grondwet van 10 artikelen samen te stellen, zoals zij die het liefst zouden zien. De gekozen artikelen schrijven ze op het grote blad papier. 4

2. Niemand kan afgevaardigde zijn zonder de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt te hebben en burger van de Verenigde Staten van Amerika te zijn geweest gedurende zeven jaar en, indien gekozen, zonder inwoner te zijn van de Staat waarvoor hij zal gekozen zal zijn. 3 Artikel 10 Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke e Wij kennen in de grondwet het recht op de 'persoonlijke levensfeer'. Dat betekent eigenlijk: wat ik draag, is in principe mijn eigen zaak, zegt Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Daar kan de overheid beperkingen op aanbrengen, maar die moeten dan grondslag hebben in een wet van regering en parlement

 1. Nieuws en video's over grondwet. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland
 2. In de Grondwet staan de basisprincipes van de democratische rechtstaat. Onze grondwet bevat de volgende basisprincipes: - Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. - De scheiding der machten, dit zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. - Wetten komen tot stand bij meerderheidsbesluiten
 3. Ik zou ook aankondigen dat dat een verplichting wordt. Dat moet je alleen netjes formeel regelen, want dat schrijft onze Grondwet voor.' Volgens Asscher gaat het om artikel 58j van de voorgestelde coronawet. Dat artikel moet de wettelijke basis zijn om een mondkapjesplicht ook juridisch te kunnen vormgeven
 4. g worden gebracht. De artikelen 139, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing. < Nederlandse grondwet/Hoofdstuk 8: Nederlandse grondwet/Alle hoofdstukke

Wetboek-online.nl Grondwet Artikel 10

Artikel 10. Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Artikel 11. Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem aanwijst. Artikel 12. 1 Artikel 1 van de grondwet is de allerbelangrijkste: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: Strijdig met de grondwet Anderlecht Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen. Werkstuk over Grondwet voor het vak maatschappijleer 1. Dit verslag is op 10 januari 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vmbo

wetten.nl - Regeling - Grondwet - BWBR000184

Commissie uitbreiding artikel 1 Grondwet 10 februari 2006 - Minister Pechtold heeft een commissie ingesteld die moet onderzoeken of artikel 1 van de Grondwet expliciet uitgebreid moet worden met de gronden 'homoseksualiteit' en 'handicap' TY - JOUR. T1 - Autonome verordeningen en artikel 10 Grondwet. AU - Vols, M. AU - Brouwer, J.G. N1 - URL: 6671. PY - 2010. Y1 - 2010. M3 - Articl Van weinig waarde is artikel 140 Grondwet dus in deze optiek voor de vervolging van de klassieke ambtsmisdrijven begaan door hoge bomen, maar van blijvende waarde bij de vervolging van de typisch 'politiek-bestuurlijke delicten' waar het billijk en wenselijk is dat een rol blijft weggelegd voor de politieke organen als De Nationale Assemblee Wat ik mij afvraag m.b.t. tot artikel 11 van de grondwet, is straks de toegang tot (bepaalde) faciliteiten. Neem nou als voorbeeld de evenementenbranche. Zij hebben al geopperd een soort app of iets dergelijks te ontwikkelen waarmee jij aan kan tonen dat je gevaccineerd bent, en daarmee dus geen gevaar vormt voor zeg 40/45.000 anderen op dat festival.

Thorbecke is vader van grondwet 1848 Blijkens zijn artikel over het 'pedante heerschap' Thorbecke (Forum, 10 december) heeft de heer Slijkerman weinig begrepen van de historische en staatsrechtelijke ontwikkelingen tussen 1814 en 1848.... PIETER STOKVIS 15 december 1998, 0:0 In de grondwet wordt in artikel 1 de wet op gelijke behandeling en het discriminatieverbod beschreven. Iedereen die zich in Nederland bevindt wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Het is in ons land verboden om iemand te discrimineren op basis van godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, geslacht, ras of op welke grond dan ook. De oorsprong Artikel 16 lid 2 Grondwet bepaalt verder dat niemand van zijn vrijheid zal worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures, bij wet bepaald. Het AVRM schrijft bovendien voor dat iedere beperking van een mensenrecht (i) bij wet geregeld moet zijn; (ii) een geoorloofd doel moet hebben; en (iii) noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving 3 Bijlagen II 1951/52, 2374, nr. 10, p. 27. 4 Artikel 91 lid 3 Grondwet luidt: Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van de stemmen. 5 Handelingen I 1952/53, p. 480. 6 Handelingen I 1952/53, p. 484

DE BELGISCHE GRONDWET - Senat

 1. atie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling: dat is waar wij in onze tolerante rechtsstaat voor willen staan. Toch leidt artikel 1 Grondwet al jaren tot discussie
 2. atie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat je niet mag worden beoordeeld op de zogenaamde groep waartoe je behoort
 3. atiegronden die al in artikel 1 genoemd werden, wordt naast 'seksuele gerichtheid' ook 'handicap' toegevoegd. Het wetsvoorstel werd ingediend door de Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul [
 4. 10. De Amerikaanse grondwet heeft 27 amendementen en 7 artikelen, terwijl de artikelen van de Confederatie 13 artikelen bevatten. Als je dit artikel leuk vond, meld je dan aan met je e-mail voor gerelateerd materiaal. Bedankt. CSN Team
 5. De VVD wil net als de PvdA artikel 23 van de grondwet moderniseren. Dat artikel gaat over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie
 6. 19-feb-2019 - Bekijk het bord Grondwet van mul op Pinterest. Bekijk meer ideeën over grondwet, uitvoerende macht, uitgekleed
 7. gen moties Toepassing artikel 68 Grondwet Aan de orde zijn de stem

artikel 143 om een paragraaf toe te voegen die de belangenconflictenprocedure uitsluit ten aanzien van een wet of een beslissing van de federale overheid die wijzigingen aanbrengt aan de belastbare grondslag, het belastingtarief of de vrijstellingen of aan elk ander element dat tussenkomt in de berekening van de personenbelasting; 10 Het artikel vormt samen met de artikelen 10, 11 en 13 Gw wat je bij wijze van spreken de 'harde kern' van onze grondrechten zou kunnen noemen. Van deze vier is art. 10 Gw een soort kapstokartikel. Het artikel is zo geformuleerd dat het het in de praktijk mogelijk maakt om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen Het artikel 23 van de Grondwet is slechts een onderdeel van dit geheel van regels. Het verdient echter wel een bijzondere aandacht omdat het vandaag mede inhoud geeft aan het juridische denken omtrent de armoede. De eerste alinea is van essentieel belang daar waar zij stelt da Artikel 10 Grondwet (Eerbiediging persoonlijke levenssfeer) -1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. -2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. -3 Artikel I van de grondwet van de Verenigde Staten creëert de wetgevende macht van de overheid, het Congres, waaronder de Senaat en het Huis van Afgevaardigden vallen. Het artikel regelt hoe de vertegenwoordigers gekozen worden en aan welke eisen zij moeten voldoen, en welke macht het congres heeft

Art. 14 GW - Artikel 14 Grondwet - Artikel 14 1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.3 VUGHT - 4 februari 2021. Op 3 februari kreeg Gemma Wiegant, oud-raadslid van D66 een verrassend appje van burgemeester Van de Mortel. Hij nodigde haar uit om, samen met Lucas Middelhoff en Floor Bink, oud-raadsleden van PvdA-GroenLinks, een plaquette met daarop de tekst van artikel 1 van onze Grondwet te onthullen in de hal van het gemeentekantoor Artikel 10 Iedereen in Nederland heeft recht op privacy. De gegevens die over jou vastgelegd zijn, mag je inzien en kun je eventueel verbeteren. Lees meer Op deze zeer uitgebreide website vindt u de integrale teksten van vrijwel alle grondwetten ter wereld, maar liefst 189 stuks

Deskundigen: verplicht dragen mondkapje is wettelijk niet

De gecoördineerde Grondwet - Art 10, 11, 191 Uni

Felipe, die ter zijde werd gestaan door koningin Letizia, zei dat de grondwet niet alleen rechten geeft maar ook plichten. De grondwet erkent vrijheden en rechten en legt de waarden en de democratische orde vast, maar ook de plichten waaraan we allemaal onderworpen zijn, benadrukte de koning in Troonzaal van het Koninklijk Paleis in Madrid Voor veel mensen is de juridische taal van de Grondwet moeilijk te begrijpen. Daarom hebben we de Grondwet in eenvoudig Nederlands geschreven en in een app gezet. Zodat iedereen de regels van de Grondwet begrijpt. Ook staat bij ieder artikel een korte toelichting. En natuurlijk bevat de app ook de originele artikelen van de Grondwet

DE GRONDWET - Nederland Rechtsstaa

Sociale grondrechten zijn beschreven in de Nederlandse Grondwet. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn 6 d. geleden · Wel verandert de opzet van de Grondwet en worden nieuwe grondrechten toegevoegd, zoals bescherming van burgers tegen discriminatie (artikel 1), vastlegging van de onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) en het menselijk lichaam (artikel 11), een algemene vrijheid van meningsuiting en de verplichting voor de overheid om werkgelegenheid, bestaanszekerheid. De meest bekende rechten in de Grondwet zijn de vrijheid van meningsuiting, recht op gelijkheid van het individu, bescherming van de wet en de overheid tegen discriminatie jegens godsdienst, levensovertuiging, ras en geslacht, en sociale grondrechten. Wat de grondrechten c.q. grondwet allemaal inhoudt, kun je lezen in dit artikel

wetten.nl - Informatie - Grondwet - BWBR000184

Grondwet Grondwet en Statuut Rijksoverheid

De grondwet is na het beëindigen van de militaire dictatuur in 1990 wel meerdere malen aangepast, maar de kern bleef overeind. De grondwet vormt de basis voor de voor veel onvrede zorgende. Ruim 78 procent van de Chilenen heeft tijdens een referendum vóór een verandering van de grondwet gestemd. Daarmee komt er hopelijk een einde aan de grote ongelijkheid in het land. Deze triomf. home Grondwet Artikel 16. Grondwet. Artikel 16 . Artikel 16 . Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Jurisprudentie bij dit artikel. Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond. LJN AA8395, Hoger beroep, R 97/163/12 Sv en R 97/176/12 Sv

Artikel 1: Gelijke behandeling en - Nederlandse Grondwet

Art. 10 Wbp - Artikel 10 Wet bescherming persoonsgegevens ..

In de Grondwet staan alle rechten en plichten van de burgers en bestuurders van een land. Het is vandaag precies 200 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet werd goedgekeurd, en is daarmee een van de oudste ter wereld. Festival. De geheimste kamers openen speciaal voor het festival hun deuren, zoals de Treveszaal, de Tweede Kamer en het Catshuis Artikel 23 grondwet. Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere scholen, worden ook bekostigd. Dat is een mooi en belangrijk uitgangspunt De Tweede Kamer debatteert op donderdag 5 december over uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet. Handicap en seksuele gerichtheid moeten expliciet genoemd worden als het gaat om het discriminatieverbod in dat artikel, is het voorstel van D66, PvdA en GroenLinks Het artikel is samen met andere artikelen uit de grondwet vaak onderwerp van discussie. Vooral in combinatie met andere grondrechten is het af en toe de vraag of verschillende artikelen met elkaar.

Hoe ontstond de Grondwet? | NPO FocusMet de smadelijke vlucht naar Londen op 13 mei 1940De Nederlandsche grondwet - Oncyclopedia

Artikel 11 grondwet - In hoeverre verhoud zich het recht van ouders om hun baby een oorlelpiercing tbv oorbelletjes te laten geven met artikel 11 van de grondwet dat ook die baby het recht op integriteit van het eigen lichaam garandeerd.. Het artikel 1 van de Duitse grondwet luidt als volgt: (1) De waarde van de mens is onaantastbaar. Haar te respecteren en te beschermen is verplichting van alle overheden. (2) Het Duitse volk komt daarom uit voor onschendbare en onvervreemdbare mensenrechten als fundament van elke menselijke gemeenschap, van de vrede en van de rechtvaardigheid in de wereld Artikel 1 Grondwet en zijn binnen de Nederlandse rechtsorde geldende geschreven en ongeschreven equivalenten vormen een fascinerend onderdeel van het recht. De daarin verwoorde beginselen behoren tot de fundamenten waarop het recht berust. Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie zijn de voorwaarden voor een tolerante rechtsstaat

 • Kraken octopus.
 • Personeel bedanken voor inzet Corona.
 • Vierkante haakjes apa.
 • Gemiddelde leeftijd Amerikaanse Stafford.
 • Geslacht puzzelwoord.
 • Kingdom hearts 2 weapons.
 • Handdoek truc vet haar.
 • Cees van Duijn Vastgoed.
 • Bouwkavel Drielindendreef Breda.
 • Spinnen.
 • Robert downey jr ig.
 • Toyota Land Cruiser FJ40.
 • Kwik spectrum.
 • ATAG motorloze afzuigkap 60 cm.
 • Stevie wonder karaoke songs.
 • Slagerij machines gebruikt.
 • Convert FLAC to WAV without losing quality.
 • Zelf etiketten maken.
 • Makkelijke trui haken.
 • Permanent markeren.
 • Pretecho Amsterdam zuidoost.
 • Galileo toren van Pisa.
 • Hoeveel vlieguren maakt een piloot per jaar.
 • Vandals meaning.
 • Wonen in Overloon.
 • Jill sieraden groothandel.
 • Alice in Wonderland tekst.
 • Betekenis zich het hoofd breken over.
 • Zapier for Companies.
 • Carmona retusa Bonsai.
 • Houten AK 47.
 • Kies trekken tandarts of kaakchirurg.
 • Rembrandt zelfportret.
 • Douchebak caravan vervangen.
 • Stijve knie meniscus.
 • Op schaal tekenen Excel.
 • Oversteken naast zebrapad.
 • Magnesium hartoverslagen.
 • International Men's Day 2020.
 • München centrum.
 • Brits Spaanse vliegtuigmaatschappij.